KBS WORLD Radio Bản tin hàng ngày

KBS WORLD Radio 의 KBS WORLD Radio Bản tin hàng ngày

KBS WORLD Radio

Cập nhật những thông tin hàng ngày tại Hàn Quốc từ chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, tình hình quốc tế và các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên.

라디오: KBS World - Win.K 11

카테고리: 뉴스 및 정치

마지막 에피소드 듣기:

이전 에피소드

 • 1609 - Bản tin hàng ngày - 2020.05.29  
  Fri, 29 May 2020
 • 1608 - Bản tin hàng ngày - 2020.05.28  
  Thu, 28 May 2020
 • 1607 - Bản tin hàng ngày - 2020.05.27  
  Wed, 27 May 2020
 • 1606 - Bản tin hàng ngày - 2020.05.26  
  Tue, 26 May 2020
 • 1605 - Bản tin hàng ngày - 2020.05.25  
  Mon, 25 May 2020
더 많은 에피소드 표시

더 한국어 뉴스 및 정치 팟 캐스트

더 많은 국제 뉴스 및 정치 팟 캐스트

다른 KBS World - Win.K 11 팟 캐스트

팟캐스트 장르 선택