นิทานชาดก

072 의 นิทานชาดก

072

นิทานชาดก ได้รับการสนับสนุนโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล คนในโลกนี้อยากทำดี อยากเป็นคนดีทุกคน แต่เพราะไม่มีต้นแบบดีๆ เป็นแบบอย่าง จึงต่างคิดหามาตรฐานทำความดี ต่างๆ กันไป ที่พอมีปัญญาก็ทำดีถูกวิธีได้สั่งสมความดีเป็นบารมี ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่ที่มีปัญญาน้อย เห็นผิดเป็นชอบก็หลงทาง ขาดทุนไปชาติหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เราจึงควรศึกษาต้นแบบการทำความดีจาก "ชาดก" เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการศึกษาปลูกฝังศีลธรรมผ่านเรื่องราวของบรมครูผู้เป็นต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ในเรื่องราวของชาดก

카테고리: 키즈 & 패밀리

마지막 에피소드 듣기:

ชาดกว่าด้วย  ที่สุดสามประเภท

이전 에피소드

 • 267 - อันตชาดก คนชั่วสรรเสริญกันเอง ชาดกว่าด้วย ที่สุดสามประเภท 
  Tue, 15 Aug 2023
 • 266 - วินีลกชาดก ชาดกว่าด้วย การเลือกทำเลผิด  
  Sun, 13 Aug 2023
 • 265 - ขรัสสรชาดก ชาดกว่าด้วย บุตรที่มารดาละทิ้ง  
  Fri, 11 Aug 2023
 • 264 - วัณณุปถชาดก ชาดกว่าด้วย ผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้าน 
  Wed, 09 Aug 2023
 • 263 - เวทัพพชาดก ชาดกว่าด้วย โทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ  
  Mon, 07 Aug 2023
더 많은 에피소드 표시

더 한국어 키즈 & 패밀리 팟 캐스트

더 많은 국제 키즈 & 패밀리 팟 캐스트

팟캐스트 장르 선택