Tâm Lý Ơi ( Dear Mind)

Tâm Lý Ơi ( Dear Mind) 의 Tâm Lý Ơi ( Dear Mind)

Tâm Lý Ơi ( Dear Mind)

Tâm Lý Ơi là podcast cùng bạn trò chuyện về các vấn đề liên quan đến sức khoẻ tâm lý theo phong cách bình dân và dễ hiểu. Chương trình được dẫn dắt bởi Tiến Sỹ Tâm Lý Bảo Trân Nguyễn và Producer Vân Trần (Vân Possible) với mong muốn khuyến khích mọi người nhận thức và để tâm đến cảm xúc của bản thân và người xung quanh. Tam Ly Oi is a Vietnamese-speaking podcast about mental health and socio-cutural issues related to personal development. Hosted by Dr. Bao-Tran Nguyen, a psychologist, and Van Tran, producer. Show Email: xinchaotamlyoi@gmail.com

카테고리: 건강

마지막 에피소드 듣기:

Xin lỗi tụi mình đã lặn quá lâu. Tâm Lý Ơi đã quay trở lại rồi đây. Cùng Vân và Trân tìm hiểu thêm về trị liệu tâm lý các bạn nhé. 

이전 에피소드

 • 23 - #23 Trị Liệu Tâm Lý là gì? (What is therapy?)  
  Thu, 19 May 2022
 • 22 - #22 Làm sao để an ủi và lắng nghe một cách...thật trân?  
  Fri, 18 Feb 2022
 • 21 - #21 MỘT MÌNH VÀ NHIỀU MÌNH  
  Thu, 16 Dec 2021
 • 20 - Ngôi nhà, những người sống trong đó và mưa bão ( Depressive Personality - Cấu trúc tính cách trầm cảm)  
  Sat, 11 Sep 2021
 • 19 - #19 Sự Phóng Chiếu | Tâm Lý lành mạnh được định nghĩa như thế nào? ( Projection / What is mental health?) 
  Sun, 08 Aug 2021
더 많은 에피소드 표시

더 한국어 %(건강)s 팟 캐스트

더 많은 국제 건강 팟 캐스트

팟캐스트 장르 선택